RAINY_MIAMI

Weather ID:
27

Weather name:
RAINY_MIAMI

Windyness:
1

Colour filter:
COLOURFILTER_VC

Handling type:
WEATHER_HANDLING_GTAVC

Weather info type:
WEATHERTYPE_RAINY

Flags: